Technologie pro recyklaci vody

Tato část katalogu je zaměřená na technologie, u nichž dochází ke změně jakosti vody. Především se jedná o snížení koncentrace vybraných polutantů, ale jsou zahrnuty i technologie zaměřené na redukci počtu mikroorganismů ve vodě. Tyto technologie jsou samozřemě využitelné nejen v oblasti recyklace vod, ale často nacházejí uplatnění i při úpravě vody nebo čištění odpadních vod. Jednotlivé procesy a technologie je možné třídit podle typu procesu, skupiny technologií, typu znečištění (polutantu), průmyslového odvětví a také vhodnosti pro úpravu srážkových vod. Zde uveřejněný obsah slouží především pro základní orientaci v problematice. Konkrétní technická řešení musí být navrhována odborníkem obeznámeným se situací v podniku.

Filtry

Typy procesu


Skupina technologií
Typy znečištění

Typická průmyslová odvětví
 

Seznam technologií 56

A-B proces
Biologické procesy Aktivace

Typ vysokozatěžované dvoukalové aktivace. Podstatou je biologická akumulace a oxidace především biologicky rozložitelných organických látek v prvním stupni a odstranění dusíku (nitrifikace a…

Adsorpce
Fyzikálně chemické procesy Adsorpce

Při adsorpci dochází k zachycení rozpuštěného znečištění na povrchu pevné látky - tzv.  adsorbentu.  Což je obecně látka s velkým specifickým povrchem. Po vyčerpání jeho kapacity musí být adsorbent…

Aerobní biofilm na plovoucích nosičích (MBBR)
Biologické procesy Biofilmové reaktory

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon ) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.)…

Aerobní biofiltry
Biologické procesy Biofilmové reaktory

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon ) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v…

Aerobní laguny
Biologické procesy Laguny

Anaerobní rozklad organického znečištění za přírodní rychlosti procesů. Vhodné pro vody s vysokou koncentrací organického znečištění.

Aerobní systémy s granulovanou biomasou (NEREDA®)
Biologické procesy Biofilmové reaktory

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v…

Anaerobní aktivace (Anaerobic Contact Process - ACP)
Biologické procesy Anaerobní procesy v suspenzi

Anaerobní rozklad organické hmoty, kde hlavními produkty jsou methan a CO2. Jiné než organické znečištění se odstraňuje minimálně, pouze inkorporací do vznikající biomasy (N, P, S), která narůstá…

Anaerobní biofilmové reaktory s pohyblivým nosičem (AnMBBR)
Biologické procesy Biofilmové reaktory

Anaerobní rozklad organické hmoty, kde hlavními produkty jsou methan a CO2. Jiné než organické znečištění se odstraňuje minimálně, pouze inkorporací do vznikající biomasy (N, P, S), která narůstá…

Anaerobní biofiltry
Biologické procesy Biofilmové reaktory

Anaerobní rozklad organické hmoty, kde hlavními produkty jsou methan a CO2. Jiné než organické znečištění se odstraňuje minimálně, pouze inkorporací do vznikající biomasy (N, P, S), která narůstá…

Anaerobní high-rate systémy s granulovanou biomasou
Biologické procesy Biofilmové reaktory

Anaerobní rozklad organické hmoty, kde hlavními produkty jsou methan a CO2. Jiné než organické znečištění se odstraňuje minimálně, pouze inkorporací do vznikající biomasy (N, P, S), která narůstá…

Anaerobní laguny
Biologické procesy Laguny

Anaerobní rozklad organického znečištění za přírodní rychlosti procesů. Vhodné pro vody s vysokou koncentrací organického znečištění.

Anaerobní membránové bioreaktory (AnMBR)
Biologické procesy Anaerobní procesy v suspenzi

Anaerobní rozklad organické hmoty, kde hlavními produkty jsou methan a CO2. Jiné než organické znečištění se odstraňuje minimálně, pouze inkorporací do vznikající biomasy (N, P, S), která narůstá…

Anammox
Biologické procesy Specifické procesy pro odstranění dusíku

Částečná oxidace amoniakálního znečištění na dusitany (nitritace) a následná deamonifikace, t.j. autotrofní reakce dusitanů s amoniakálním dusíkem za vzniku plynného dusíku a malého množství…

Biologická oxidace organických látek
Biologické procesy Aktivace

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon, NOrg.) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.)…

Chemická deemulgace
Fyzikálně chemické procesy Chemické procesy

Základním postupem při odstraňování ropných látek, tuků a olejů je gravitační separace, kdy dochází k jejich odloučení na hladině vhodného zařízení - odlučovače.Nicméně působením různých fyzikálních…

Chemické pokročilé oxidační procesy
Fyzikálně chemické procesy Oxidačně redukční procesy

Většina fyzikálně chemických procesů čištění vstupních vod je ze své podstaty pouze separačních. Jednou z cest, jak docílit transformace, případně částečné či úplné destrukce polutantů, je aplikace…

Chlornan sodný
Dezinfekční procesy Chemická dezinfekce

Široce rozšířený postup dezinfekce používaný pro všechny druhy vod. Výhodou je, že se nepracuje s toxickým plynem a vzniká méně toxických chloračních produktů. Kyselina chlorná (a chlornany - ClO-)…

Elektrochemická oxidace
Fyzikálně chemické procesy Oxidačně redukční procesy

Elektrochemická oxidace probíhá při elektrolýze. Elektrolýza je proces, kdy průchod proudu odpadní vodou o dostatečné vodivosti vyvolává chemické reakce na elektrodách, což vede ke změnám ve složení…

Elektrochemická redukce
Fyzikálně chemické procesy Oxidačně redukční procesy

Elektrochemická redukce probíhá při elektrolýze. Elektrolýza je proces, kdy průchod proudu odpadní vodou o dostatečné vodivosti vyvolává chemické reakce na elektrodách, což vede ke změnám ve složení…

Elektrodeionizace
Fyzikálně chemické procesy Membránové procesy

Membránové separační procesy využívají selektivní polopropustné membrány. Voda vstupuje do modulu s membránou, na které dochází k rozdělení na dva proudy: membránou prostupuje permeát, zbavený části…

Elektrodialýza
Fyzikálně chemické procesy Membránové procesy

Membránové separační procesy využívají selektivní polopropustné membrány. Voda vstupuje do modulu s membránou, na které dochází k rozdělení na dva proudy: membránou prostupuje permeát, zbavený části…

Elektroflotace
Fyzikálně chemické procesy Flotace

Gravitační separace nerozpuštěných látek (pevných i kapalných - např. kapének olejů), kdy částice jsou vynášeny k hladině bublinkami plynu. Na hladině se vytvoří vrstva pěny, která je průběžně…

Extrakce
Fyzikálně chemické procesy Extrakce

Extrakce je proces, při kterém se vstupní voda intenzivně míchá se vhodným rozpouštědlem (extrahovadlem, extrakčním činidlem), do kterého separovaný polutant přechází. Polutant musí být podstatně…

Fakultativní laguny
Biologické procesy Laguny

Simultánní aerobní a anoxický rozklad organického znečištění za přírodní rychlosti procesů.

Fotochemické pokročilé oxidační procesy
Fyzikálně chemické procesy Oxidačně redukční procesy

Většina fyzikálně chemických procesů čištění vstupních vod je ze své podstaty pouze separačních. Jednou z cest, jak docílit transformace, případně částečné či úplné destrukce polutantů je aplikace…

Hydrocyklon
Fyzikálně chemické procesy Separace nerozpuštěných látek

Separace nerozpuštěných látek s hustotou větší než je hustota vody pomocí odstředivé síly. Klasický hydrocyklon se skládá z válcové části s protáhlým kónickým dnem. Voda je za zvýšeného tlaku vháněna…

Indukovaná flotace
Fyzikálně chemické procesy Flotace

Gravitační separace nerozpuštěných látek (pevných i kapalných - např. kapének olejů), kdy částice jsou vynášeny k hladině bublinkami plynu. Na hladině se vytvoří vrstva pěny, která je průběžně…

Ionexy
Fyzikálně chemické procesy Ionexy

Měniče iontů (ionexy) slouží k zachycování rozpuštěných látek v ionizovaném stavu, nesoucích kladný nebo záporný náboj. V podstatě se jedná o vysokomolekulární látky s prostorově uspořádaným skeletem…

Koagulace
Fyzikálně chemické procesy Chemické procesy

Odstranění koloidních částic (velikostně cca mezi 1 µm - 1 nm) přídavkem chemikálií, tzv. koagulantů.Nejběžněji používanými koagulanty jsou ve vodě rozpustné soli železité (Fe3+), železnaté (Fe2+) a…

Koláčová filtrace
Fyzikálně chemické procesy Separace nerozpuštěných látek

Separace nerozpuštěných látek na základě velikosti. Při průtoku vody přes porézní přepážku (plachetku) dochází na jejím povrchu k zachycení částic, které jsou větší než póry v přepážce.Oddělené…

Kombinace biofilmu a suspenze (IFAS)
Biologické procesy Aktivace

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v…

Membránová destilace
Fyzikálně chemické procesy Membránové procesy

Membránové separační procesy využívají selektivní polopropustné membrány. Voda vstupuje do modulu s membránou, na které dochází k rozdělení na dva proudy: membránou prostupuje permeát, zbavený části…

Membránové bioreaktory (MBR)
Biologické procesy Aktivace

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v…

Mikrofiltrace
Fyzikálně chemické procesy Membránové procesy

Membránové separační procesy využívají selektivní polopropustné membrány. Voda vstupuje do modulu s membránou, na které dochází k rozdělení na dva proudy: membránou prostupuje permeát, zbavený části…

Mokrá oxidace (Wet Air Oxidation - WAO)
Fyzikálně chemické procesy Oxidačně redukční procesy

Oxidace kyslíkem za zvýšeného tlaku a teploty, obecně pod kritickým bodem vody (22,1 MPa 374 °C). Dochází k oxidaci organických látek na sloučeniny jednodušší, případně až na CO2 a H2O. Heteroatomy…

Nanofiltrace
Fyzikálně chemické procesy Membránové procesy

Membránové separační procesy využívají selektivní polopropustné membrány. Voda vstupuje do modulu s membránou, na které dochází k rozdělení na dva proudy: membránou prostupuje permeát, zbavený části…

Neutralizace
Fyzikálně chemické procesy Chemické procesy

Přídavek činidel pro úpravu hodnoty pH vstupní vody.Pro kyselé vstupní vody se používají pevná činidla (vápenec, dolomit, vápno) nebo roztoky (NaOH, Na2CO3).Pro alkalické vody se používají kyseliny …

Objemová filtrace
Fyzikálně chemické procesy Separace nerozpuštěných látek

Separace nerozpuštěných látek na základě velikosti. Při průtoku vody vrstvou zrnitého filtračního materiálu (tzv. filtračním ložem) dochází k zachycení nerozpuštěných látek v prostoru mezi zrny. K…

Odlučovače vzplývavých látek
Fyzikálně chemické procesy Separace nerozpuštěných látek

Čistě gravitační separace nerozpuštěných látek (pevných i kapalných - např. kapének olejů) s hustotou nižší než je hustota vody a s dostatečnou vzestupnou rychlostí. Při dostatečné době zdržení v…

Odparky/destilace
Fyzikálně chemické procesy Odparky/destilace

Destilace je proces, při němž jsou složky roztoku odděleny odpařením a následnou kondenzací. V případě čištění a opakovaného využití vstupních vod je odpařovanou složkou právě voda. Cílem procesu je…

Oxidace v nadkritickém stavu (Supercritical Water Oxidation - SCWO)
Fyzikálně chemické procesy Oxidačně redukční procesy

Oxidace kyslíkem za zvýšeného tlaku a teploty, obecně nad kritickým bodem vody (22,1 MPa 374 °C), obvykle 25 - 35 MPa a 450 - 650 °C.Voda v nadkritickém stavu mění významně své vlastnosti, chová se…

Ozonizace
Dezinfekční procesy Chemická dezinfekce

Velmi účinný způsob dezinfekce, při kterém nevznikají toxické chlorované produkty. Navíc lze odstranit i problematické mikropolutanty (léčiva, hormony, pesticidy). Ozon lze připravovat přímo na místě…

Plynný chlor
Dezinfekční procesy Chemická dezinfekce

Klasický a široce rozšířený postup desinfekce plynným chlorem (Cl2) používaný pro všechny druhy vod. Plynný chlor se rozpouští ve vodě a hydrolyzuje se za vzniku kyseliny chlorné (HClO) a…

Pokročilé redukční procesy
Fyzikálně chemické procesy Oxidačně redukční procesy

Přestože oxidačně redukční procesy ve většině případů cílí na oxidaci polutantů, jsou sloučeniny, u kterých lze míru závadnosti snížit i opačným postupem - převodem na redukovanou formu. V případě…

Přímá osmóza
Fyzikálně chemické procesy Membránové procesy

Membránové separační procesy využívají selektivní polopropustné membrány. Voda vstupuje do modulu s membránou, na které dochází k rozdělení na dva proudy: membránou prostupuje permeát, zbavený části…

Reverzní osmóza
Fyzikálně chemické procesy Membránové procesy

Membránové separační procesy využívají selektivní polopropustné membrány. Voda vstupuje do modulu s membránou, na které dochází k rozdělení na dva proudy: membránou prostupuje permeát, zbavený části…

Rotační biofilmové kontaktory
Biologické procesy Biofilmové reaktory

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v…

Sedimentace
Fyzikálně chemické procesy Separace nerozpuštěných látek

Čistě gravitační separace nerozpuštěných látek s hustotou vyšší než je hustota vody a s dostatečnou sedimentační rychlostí. Při dostatečné době zdržení v nádrži se pevné částice usadí na dně jako…

Srážení
Fyzikálně chemické procesy Chemické procesy

Odstranění rozpuštěných (převážně anorganických) látek přídavkem srážedel, která s daným polutantem tvoří nerozpustnou sraženinu. Ta je pak odstraněna standardními procesy pro separaci nerozpuštěných…

Stripování
Fyzikálně chemické procesy Stripování

Stripování (nazývané také stripping, odvětrávání, odhánění) je proces, při kterém jsou plyny a těkavé látky odstraňovány z vody přiváděním velkého objemu vodní páry, vzduchu nebo dalších plynů…

Systémy s biologickým odstraňováním dusíku
Biologické procesy Aktivace

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v…

Systémy s biologickým odstraňováním dusíku a fosforu
Biologické procesy Aktivace

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v…

Tlaková flotace
Fyzikálně chemické procesy Flotace

Gravitační separace nerozpuštěných látek (pevných i kapalných - např. kapének olejů), kdy částice jsou vynášeny k hladině bublinkami plynu. Na hladině se vytvoří vrstva pěny, která je průběžně…

Tradiční chemické oxidační procesy
Fyzikálně chemické procesy Oxidačně redukční procesy

Většina fyzikálně chemických procesů čištění vstupních vod je ze své podstaty pouze separačních. Jednou z cest, jak docílit transformace, případně částečné či úplné destrukce polutantů je aplikace…

UV záření
Dezinfekční procesy Fyzikální dezinfekce

Populární a velmi účinný způsob dezinfekce, využívající germicidní účinky UV-C záření (o vlnové délce < 280 nm), který téměř neprodukuje toxické produkty. Nevýhodou je vysoká energetická náročnost a…

Ultrafiltrace
Fyzikálně chemické procesy Membránové procesy

Membránové separační procesy využívají selektivní polopropustné membrány. Voda vstupuje do modulu s membránou. na které dochází k rozdělení na dva proudy: membránou prostupuje permeát, zbavený části…

Načítám data

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz