Katalog opatření pro úsporu vody v energetice a průmyslu

Tento katalog byl vytvořen s cílem poskytnout základní informace o technologiích vhodných pro recyklaci vody v průmyslu a energetice a také o technicko-provozních opatřeních pro snížení spotřeby vody v podnicích. Obě části katalogu slouží primárně jako podpůrný materiál pro zpracovatele Vodního auditu podle certifikované metodiky MPO Hodnocení využívání vody na úrovni podniků.

Katalog je členěn do dvou částí, konkrétně na technologie pro recyklaci vody a dále pak na technická a provozní opatření ke snížení spotřeby vody v průmyslu a energetice.

První část je zaměřena zejména na procesy, které jsou charakteristické tím, že při nich dochází ke změně jakosti vody. V drtivé většině se jedná o odstraňování určitých polutantů z vody a to jak charakteru chemického, tak i mikrobiologického. Tyto technologie jsou samozřejmě využitelné nejen v oblasti recyklace vod, ale často nacházejí uplatnění i při úpravě vody nebo čištění odpadních vod. Jednotlivé procesy a technologie je možné třídit podle typu procesu, skupiny technologií, typu znečištění (polutantu), průmyslového odvětví a také vhodnosti pro úpravu srážkových vod.

Druhá část katalogu se pak zabývá opatřeními technického a organizačního charakteru, které vedou ke snížení spotřeby vody. Samozřejmě není možné definovat všechna konkrétní opatření pro všechny druhy průmyslu, nicméně při tvorbě katalogu bylo cílem postihnout alespoň ta hlavní opatření, která jsou společná pro většinu odvětví.

Protože vývoj technologií neustále pokračuje, rádi bychom i tento katalog udržovali aktuální. Proto bychom velmi ocenili vaši zpětnou vazbu, náměty k novým tématům a úpravám. Pokud nám budete chtít cokoli napsat, prosím obraťte se na autory, jejichž kontakty jsou uvedené na této stránce dole.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz