Technologie pro recyklaci vody

Charakteristika technologie
Typ procesu
Biologické procesy
Skupina technologií
Biofilmové reaktory
Název procesu
Rotační biofilmové kontaktory
Popis technologie

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v biofilmové kultuře narostlé na povrchu nosiče. Oxidace Namon probíhá v procesu nitrifikace, tj. biologická oxidace na dusičnany s dusitany jako meziproduktem. Oxidují se i další redukované polutanty. Např. sulfidy se oxidují na sírany.

Proces probíhá za přístupu vzduchu, typické koncentrace rozpuštěného kyslíku se pohybují mezi 0,5 a 2 mg/l. Vyšší koncentrace kyslíku (do 2 mg/l) je nutná, pokud je požadována účinná oxidace Namon. Pokud je hlavním cílem odstranit N, rotační kontaktory většinou nejsou vhodnou volbou.

Proces vyžaduje separační stupeň pro zachycení biomasy vzniklé odlupováním biofilmu, typicky usazovací nádrž.

Aktuálnost

stávající low-tech

Vhodné pro srážkové vody
Ne
Typické reaktory a jejich uspořádání

Rotující disky, popř. plastové segmenty nasypané v klecích, na jejichž povrchu narůstá biofilm. Aerace je zajištěna pouze částečným ponořením rotujícího disku s narostlým biofilmem (míra ponoření reguluje intenzitu aerace).

Typické schéma
Vstupní proud
Cílené znečištění

Organické látky (ChSKCr, BSK5)

Namon

Typické koncentrace cílového znečištění

ChSKCr: 100 - 1500 mg/l

BSK5: do 1000 mg/l

Namon: do 100 mg/l, možné i v g/l

Inhibiční vlivy

Obecně toxické látky, např. těžké kovy řádově v desetinách mg/l.

pH je potřeba udržovat v rozmezí 7,0 - 8,0

RAS inhibují proces v koncentracích vyšších než cca 10 g/l.

Další relevantní parametry

Obecně rychlost biologických procesů se snižuje s teplotou. Teplota pod 12 °C je považována za nedostatečnou pro nitrifikaci, oxidace organických látek probíhá běžně do 5 °C.

Teplota nad 25 °C je problematická vzhledem k nízké rozpustnosti kyslíku ve vodě.

Pro růst bakterií aktivovaného kalu je vyžadováno 0,09 - 0,12 g N/g NL a 0,01 - 0,03 g P/g NL. V aktivaci se dá očekávat v rámci inkorporace do biomasy odstranění cca 0,07 - 0,13 g N/g ChSK a 0,10 - 0,15 g P/g ChSK. Požadavky na nutrienty klesají s rostoucím stářím kalu.

Výstupní proud
Dosažitelné koncentrace cílového znečištění

ChSKCr: v desítkách mg/l (u velmi nízko zatížených systémů i jednotky mg/l)

BSK5: v jednotkách mg/l

Namon: v jednotkách mg/l

Hygienizační funkce

Ne

Implementace
Investiční náklady

Investiční náklady se odvíjejí především od velikosti nádrží a konstrukčního materiálu (většinou beton). Vzhledem k limitaci procesu dodávkou vzduchu jde o relativně extenzivní technologie (viz Kritické parametry). Další zásadní položkou jsou nosiče biofilmu.

Prostorová náročnost

Spíše extenzivní technologie

Provoz
Energetická náročnost

Nízké, podobně jako u biofiltrů - Typicky 0,06 - 0,09 kWh/m3 vyčištěné vody.

Náročnost na obsluhu

Nízká

Provozní náklady

Nízké co do energie i osobních nákladů.

Měření a regulace

Průtoky, rozpuštěný kyslík.

Produkce odpadů
Plynné

Skleníkové plyny: CO2 cca 0,5 kg/kg ChSK (vzhledem původu nezvyšuje uhlíkovou stopu)

Kapalné

Pouze odtok

Pevné

Přebytečný aktivovaný kal: Typicky 0,45 kg NL105/kg ChSK.

Kombinace s dalšími procesy
Vyžadovaná předúprava

Odstranění hrubých nečistot: Hrubé a jemné česle, lapák písku.

Typická průmyslová odvětví
Potravinářský průmysl Chemický průmysl Farmaceutický průmysl Městské odpadní vody Skládkové výluhy Papírenský průmysl
Literatura

Tchobanoglous, G., et al. (2014). Wastewater engineering: treatment and resource recovery. New York, NY, McGraw-Hill Education.

Cheremisinoff, N. P. (2002). Handbook of water and wastewater treatment technologies. Boston, Butterworth-Heinemann.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz