Technologie pro recyklaci vody

Charakteristika technologie
Typ procesu
Fyzikálně chemické procesy
Skupina technologií
Stripování
Název procesu
Stripování
Popis technologie

Stripování (nazývané také stripping, odvětrávání, odhánění) je proces, při kterém jsou plyny a těkavé látky odstraňovány z vody přiváděním velkého objemu vodní páry, vzduchu nebo dalších plynů.

Odpadní plyn musí být následně vhodnou technologií zbaven vystripovaného polutantu (např. absorpcí, adsorpcí, oxidací, biologickým rozkladem či kondenzací).

Aktuálnost

stávající běžná

Vhodné pro srážkové vody
ne
Typické reaktory a jejich uspořádání

Stripovací nádrže

Stripovací kolony (náplňové, patrové)

Typické schéma
Vstupní proud
Cílené znečištění

Plyny, těkavé látky, např. H2S, CS2, SO2, NH3, CO2, organická rozpouštědla, chlorované uhlovodíky (obecně VOC)

Typické koncentrace cílového znečištění

od desítek po tisíce mg/l

Kritické parametry

Poměr plyn/kapalina (G/L = gas to liquid): podle typu a koncentrace polutantu a podmínek procesu se pohybuje od desítek po tisíce m3/m3

pH: ovlivňuje disociaci látek, stripovat lze pouze nedisociovanou formu (důležité zejména u NH3 a H2S)

Další relevantní parametry

Tlak, teplota: ovlivňují rozpustnost plynů

Výstupní proud
Dosažitelné koncentrace cílového znečištění

Silně ovlivněny uspořádáním a podmínkami procesu.

Lze dosáhnout účinnosti větší než 90 %.

Hygienizační funkce

ne

Implementace
Investiční náklady

Závisí především na množství odstraňovaného polutantu a na požadované zbytkové koncentraci. V případě propařování náklady navyšuje parní systém.

Prostorová náročnost

Vzhledem k objemům zařízení a následnému čištění odpadního plynu je zastavěná plocha značná.

Bezpečnostní rizika

Možnost emisí do ovzduší

Provoz
Energetická náročnost

Dána čerpáním a vháněním plynu. V případě použití páry je třeba započítat i energii na její generování.

Náročnost na obsluhu

Nízká

Provozní náklady

Dané spotřebou energií, případně činidly pro úpravu pH. Dále záleží na způsobu čištění odpadního plynu.

Chemikálie

Vlastní plyn

kyseliny či zásady pro úpravu pH

Měření a regulace

průtok vody i plynu, pH, tlak, teplota, u kolon zpětný tok

Produkce odpadů
Plynné

Odpadní plyn

Kombinace s dalšími procesy
Vyžadovaná předúprava

U kolon separace nerozpuštěných látek

Vyžadované dočištění

Obvykle není koncová technologie, dočištění se volí podle charakteru dalších polutantů.

Typická průmyslová odvětví
Chemický průmysl Petrochemický průmysl Odvětví produkující koncentrované toky dusíku
Literatura

Eldridge, R. B. (1998). "Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Completely Revised Edition Edited by Barbara Elvers, Stephen Hawkins, and William Russey. VCH:  New York. 1995. $14100 (36 volume set). ISBN 3-527-20126-2." Journal of the American Chemical Society 120(41): 10792-10792.

Tchobanoglous, G., et al. (2014). Wastewater engineering: treatment and resource recovery. New York, NY, McGraw-Hill Education.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz