Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Tato část katalogu se zabývá opatřeními technického a organizačního charakteru, které vedou ke snížení spotřeby vody. Protože nelze poskytnout výčet všech opatření pro všechna odvětví a provozy, jsou popsaná technická opatření spíše obecnějšího charakteru. Jejich praktická implementace musí být navrhována odborníkem na dané odvětví. Opatření organizačního charakteru spočívají primárně ve zlepšení přístupu k vodě jako k surovině a v omezení plýtvání.

Filtry

Typy opatřeníTypická průmyslová odvětví 

Seznam opatření 33

Bezvodé čištění
Bezvodé technologie

V některých případech lze čištění pomocí vody, nebo jeho část, nahradit bezvodým procesem. Může být buď využito jiného média, typicky vzduchu, nebo mechanickými systémy, které mohou využívat různé…

Bezvodý ohřev
Bezvodé technologie

Místo ohřevu vodou, například pomocí výměníků, nebo přímého ohřevu vodou či párou, lze v některých případech použít ohřev pomocí horkého vzduchu, elektroohřev nebo ohřev pomocí mikrovlnného záření.

CIP - Čištění bez demontáže (Clean-in-place)
Snížení nároků na vodu

CIP je metoda automatizovaného čištěn vnitřních povrchů, například potrubí, nádob, filtrů, zařízení, bez jejich rozebírání. K čištění je často využíváno intenzivního turbulentního proudění, které…

Chlazení/ohřev pomocí chladicích okruhů
Snížení nároků na vodu

Náhrada průtočného chlazení/ohřevu uzavřeným okruhem s výměníky, nebo otevřeným okruhem a zvýšením stupně zahuštění.Teplo není odváděno odparem, ale ohřevem chladícího média. Uzavřený okruh je…

Detekce ztrát a aplikace moderních prvků pro detekci ztrát
Minimalizace ztrát

Snížení spotřeby vody je možné dosáhnout pomocí důsledné kontroly těsnosti potrubí, a tím zamezení úniků vody. Detekce ztrát na bázi vyhodnocení vodní bilance podnikuNa základě využívání dat z…

Digitalizace správy vodohospodářských dat a Digitální dvojče podniku
Minimalizace ztrát

Průmyslové podniky mají v současnosti k dispozici nástroje pro efektivní správu datového managementu a správa vodohospodářských dat není výjimkou. Systémy realizované na přelomu tisíciletí …

Lepší kázeň ve využití vody
Organizační opatření

Velká část plývání vody v průmyslu jde na vrub nezodpovědnému chování zaměstnanců. Pro zlepšení jejich přístupu lze aplikovat tato opatření:efektivní motivace zaměstnanců k účelnému zacházení s vodou…

Minimalizace ztrát vody
Minimalizace ztrát

Minimalizace ztrát vody je založená na sledování spotřeby vody a detekci úniků vody. Vodohospodářská infrastruktura je často poměrně rozsáhlá a mnohdy uložená tak, že ji nelze přímo kontrolovat. Ke…

Monitoring spotřeby vody
Minimalizace ztrát

Pro sestavení vodní bilance průmyslového podniku je zásadní monitoring nejen množství spotřebované vody (vstup do systému, podniku) a množství produkované odpadní vody (výstup ze systému, podniku),…

Náhrada hydraulické dopravy
Bezvodé technologie

V mnoha odvětvích průmyslu je voda využívána jako transportní médium. Náhrada vody jiným způsobem dopravy, například pneumatickým nebo čistě mechanickým, je cestou k úspoře vody.  Variantou je…

Optimalizace kvalitativních parametrů parovodních okruhů
Snížení nároků na vodu

Pro provoz energetických zařízení platí požadavky na kvalitu napájecí vody (směs přídavné vody a kondenzátu), které jsou stanoveny normou ČSN 07 741 (Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním…

Optimalizace kvality přídavné vody v energetických provozech
Snížení nároků na vodu

Energetické provozy jsou zařízení na produkci tepla, elektřiny nebo obojího (tzv. kogenerace). Pracovním médiem je voda, která se v kotli ohřívá, nebo mění v páru, slouží jako teplonosné médium, nebo…

Optimalizace otevřených chladicích okruhů
Snížení nároků na vodu

Průtočné chlazení je možno využívat pouze u velkých toků a pouze tam, kde jsou nízké nároky na kvalitu chladící vody. Kromě vysoké spotřeby vody vzniká riziko zvýšení teploty vody v toku, riziko…

Optimalizace výrobních procesů
Snížení nároků na vodu

Ke snížení spotřeby vody může dojít optimalizací výrobních procesů v podniku. Jedná se například o:v chemickém průmyslu dosahování vyššího stupně konverze a související snížení jednotkového množství…

Opětovné využití vody, recyklace
Snížení nároků na vodu

Významných úspor vody lze dosáhnout opětovným využitím vody v podniku. Recyklací je myšlen proces, kdy jsou odpadní proudy přečištěny tak, aby jejich kvalita byla dostatečná pro opětovné využití. Při…

Paroplynová zařízení v energetice
Snížení nároků na vodu

Paroplynový cyklus je založen na spalování plynu (zemního plynu, plynu ze zplyňování uhlí) a expanzi spalin v plynové turbíně a následně výrobě páry v kotli na využití tepla spalin, která pohání…

Plánování výroby
Organizační opatření

Plánováním výroby je možné dosáhnout značných úspor ve spotřebě vody. Některé operace lze sloučit do jedné, pro některé procesy lze využít stejné lázně či roztoky, dalším faktorem je čištění zařízení…

Protiproudý oplach
Snížení nároků na vodu

Technologie oplachu je uspořádána tak, že méně znečištěné vody z finálního čištění, jsou využity například k čištění primárnímu, kde není potřeba vysoká kvalita vstupní vody a zároveň dochází k…

Snížení výnosu vody z lázní
Snížení nároků na vodu

U procesů využívajících vodní lázně je velmi významným faktorem výnos vody na výrobcích vytahovaných z lázní. Týká se to zejména složitě profilovaných výrobků, případně nasákavých, například…

Suché chlazení vzduchem
Bezvodé technologie

V oblastech s nedostatkem vody lze použít vzduchem chlazené kondenzátory (např. Hellerův systém). Chlazení s přímým kontaktem vody a páry je náročné na vysokou kvalitu vody. Suché chlazení vzduchem…

Využití alternativních zdrojů vody
Snížení nároků na vodu

Snížení nároků na vodu z vnějších zdrojů, jako je například voda z veřejného vodovodu, povrchová, nebo podzemní voda, lze dosáhnout i využitím alternativních zdrojů. Typicky jde o srážkové vody,…

Využití málo znečištěních proudů k primárnímu čištění
Snížení nároků na vodu

Svým způsobem se jedná o obdobu protiproudého praní. Málo znečištěné proudy z finálních oplachů nebo z jiných zdrojů, jako může být například kondenzát, jsou využity k prvnímu čištění a odstranění…

Využití úsporných prvků na technologických rozvodech vody
Snížení nároků na vodu

Mnoho plýtvání vzniká v důsledku nekázně zaměstnanců nebo nemožnosti účinně regulovat množství vody na nezbytné minimum kvůli absenci vhodných zařízení. Velmi efektivní mohou být jednoduchá zařízení,…

Výměna strojů a jejich částí
Bezvodé technologie

Mnoho rotačních strojů, například čerpadla, dmychadla nebo kompresory, využívá vodních ucpávek. Ty je možno nahradit stroji s ucpávkami mechanickými, a tím snížit spotřebu vody.Podobně se v průmyslu,…

Zavedení EMS/EMAS
Organizační opatření

EMS, environmentální manažerský systém, je systém řízení podniku, kdy jsou sledovány, analyzovány a minimalizovány dopady na životní prostředí. Je definován pomocí mezinárodní řady norem ISO 14000…

Zavedení opatření dle BREF
Snížení nároků na vodu

Cílem referenčních dokumentů o BAT (BREF) je určit nejlepší dostupné techniky (BAT - z angl. Best Available Techniques) a omezit v zemích Evropské unie nerovnováhu v úrovni emisí z průmyslových…

Změna reakčního prostředí
Bezvodé technologie

Chemické syntézy často probíhají ve vodném prostředí. Některé typy reakcí však mohou proběhnout i v prostředí bezvodém, například za přítomnosti organických rozpouštědel nebo v pevné části či…

Změna technologie výroby
Bezvodé technologie

Některé výrobní postupy vyžadující vodu lze nahradit postupy bezvodými, nebo alespoň na množství vody méně náročnými. Změna technologie výroby je velmi výrazným zásahem do provozu podniku a při jejím…

Zvýšení životnosti lázní
Snížení nároků na vodu

V procesech využívajících vodní lázně je spotřeba vody dána také životností těchto lázní. Tu lze prodloužit například očištěním polotovaru před vlastním namočením do lázně (například odstranění…

Údržba zařízení
Minimalizace ztrát

K nadměrné spotřebě vody může docházet při poruchách zařízení a při jejich nevhodném nastavení. Pravidelná kontrola jejich správné funkce a nastavení je tedy důležitým prvkem prevence nadměrné…

Úklid s nižší spotřebou vody
Snížení nároků na vodu

Základem snížení spotřeby vody při úklidu prostor a zařízení je prevence vzniku jejich znečištění. Tedy používat zařízení, která při provozu neznečišťují své okolí, uspořádat pracoviště a práci…

Úprava odluhu chladícího okruhu
Snížení nároků na vodu

Výrazného snížení spotřeby vody v chladícím okruhu lze docílit zpracováním veškerého odluhu a produkci pevných odpadů. Veškeré kapaliny se recirkulují zpět do chladícího okruhu. Proces je založen na…

Úsporné prvky vodovodních baterií, sprchových hlavic a splachování toalet
Minimalizace ztrát

Zvýšení efektivity využití vody zaměstnanci instalací zařízení, která snižují spotřebu vody na osobní hygienu. Typicky jsou to úsporné baterie, které zvětšují zdánlivý objem tekoucí vody tím, že do…

Načítám data

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz