Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Minimalizace ztrát
Název opatření
Minimalizace ztrát vody
Popis opatření

Minimalizace ztrát vody je založená na sledování spotřeby vody a detekci úniků vody. Vodohospodářská infrastruktura je často poměrně rozsáhlá a mnohdy uložená tak, že ji nelze přímo kontrolovat. Ke ztrátám vody navíc nemusí docházet jen ve vodovodní či kanalizační síti, ale i v jednotlivých technologickcýh uzlech vlastní průmyslové výroby. 

Pro odhalení existence úniku je nutné co nejdetailněji sledovat spotřebu vody a vyhodnocovat její změny oproti předchozím obdobím. Dále je klíčové sledování minim, například mimo pracovní dobu nebo při odstávkách. Po odhalení existence úniku nastupují metody lokalizující únik vody. Těmi může být pochůzka s hledáním vlhkých míst, akustické metody založené na poslechu proudění vody, nebo postupné uzavírání jednotlivých větví a zjišťování dopadu na průtok vody v síti. V rozlehlých areálech pak mohou být využity i metody založené na satelitním snímkování.

Navrhovaným opatřením jsou instalace vodoměrů i na podružné sekce (jednotlivé výrobní technologické celky, jednotlivé budovy podnikového areálu, jednotlivé proudy dělené dle kvality vody nebo dle způsobu využití, atd.), kde jsou získávány údaje o spotřebě vody, jako základní informace potřebné pro vyhodnocení vodní bilance podniku, specifické spotřeby vody na produkt a informace potřebné k vyhodnocení případných realizovaných opatření za účelem snížení spotřeby vody v podniku.  

Přednostně jsou doporučeny vodoměry s elektronickým záznamem vybavené radiovým či kabelovým digitálními moduly (princip IoT), které je možné integrovat do podnikové (nebo cloudové) sítě digitálního dvojčete podniku či výrobního celku a data o spotřebě jsou k dispozici online/v reálném čase a lze využít pokročilých systémů správy vodohospodářských dat na principu průmyslu 4.0, včetně notifikací. 

Náklady

Obvykle náklady na instalaci vodoměrů a přenosy dat.

Minimální provozní náklady, pokud nejsou uvažovány náklady na pracovníka, který se monitoringem a vyhledáváním úniků zabývá.

Výjimečně mohou vznikat náklady za licenční poplatky za využívání digitálních algoritmů poskytovatele pokročilého zpracování dat (např. pomocí umělé inteligence).

 

Technická náročnost

Potřeba kvalifikovaného pracovníka, který dokáže správně interpretovat data z měření průtoků a analyticky myslet při systematickém postupu při odhalování úniků vody.

Měření je zde základním principem a instalce zařízení pro měření množství nebo okamžitého průtoku je nezbytná.

Monitoring ztrát vody lze s výhodou propojit s dálkovými přenosy z měřidel a nestandardní stavy vyhodnocovat pomocí digitálních algoritmů, které umožní i okamžité zasílání hlášení o poruchách

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz