Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Chlazení/ohřev pomocí chladicích okruhů
Popis opatření

Náhrada průtočného chlazení/ohřevu uzavřeným okruhem s výměníky, nebo otevřeným okruhem a zvýšením stupně zahuštění.

Teplo není odváděno odparem, ale ohřevem chladícího média. Uzavřený okruh je navázán na otevřený chladící okruh. V klasických a jaderných elektrárnách jsou uzavřené okruhy použity pro vybrané “důležité” pomocné vložené okruhy chlazení, např. chlazení generátorů, okruh statorového chlazení, chladící okruh pro klimatizace atd.

U průtočného chlazení je spotřeba vody dána průtokem ve vodoteči, počasím, teplotou vstupní vody a povolenou teplotou vypouštěné vody. Problémy se zvýšenou spotřebou vody u průtočného chlazení nastávají hlavně v letních měsících nejen s teplotou a množstvím, ale i nárůstem solnosti, způsobené “suchými měsíci od června do října”.

U cirkulačních chladících okruhů má čistota chladící vody vliv na celkovou spotřebu vody výrobny. Přívalové deště v jarních a podzimních měsících způsobují v povrchových vodách výkyvy v kvalitativních parametrech odebírané vody, především v obsahu nerozpuštěných, suspendovaných látek. Zde je cesta podporovat a zvýhodňovat investice do úpravy chladí vody, čištění teplosměnných ploch, snižování ztrát rozvodů:

  1. úpravy přídavné vody např. filtrací, čiřením, koagulační filtrací apod.
  2. zvyšování zahuštění chladících okruhů s minimalizací odluhované vody, nastavení optimální kondicionace cirkulační vody, např. dávkování stabilizátoru tvrdosti, korozního inhibitoru, biocidu k dezinfekci atd.

POZOR: Realizaci vyššího zahuštění nebo dávkování kondicionačních chemikálií často brání legislativní omezení, dávkování chemických prostředků nebo vyšší zahuštění vede k přiblížení se k překročení koncentračních limitů stanovené v platném VPR (vodoprávním rozhodnutím) ve vypouštěné odpadní vodě!

  1. úprava cirkulační vody chladícího okruhu např. boční filtrací, čiřením části oběhové vody (ke snížení koncentrace nerozpuštěných látek) apod.
  2. kontinuální čištění kondenzátorových trubek např. systémem Taprogge
  3. snižování ztrát “starších” teplárenských rozvodů, spotřebu vody stáří technologie ovlivňuje v nemalé míře ve výkonově menších výrobnách s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
  4. využití vratného kondenzátu apod.

Uzavřené okruhy jsou doplňovány vysoce kvalitní demineralizovanou vodu. Podle specifického použití je nastaven a udržován chemický režim např. dávkováním korozního inhibitoru (dusitan sodný, molybdenan sodný, případně směs apod.). Pro čištění např. statorové vody je část okruhové vody filtrována mixbedem. Ztráta vody je dána pouze netěsnostmi, obvykle 5 % objemu okruhu/rok.

Uzavřený okruh může být realizován i jako typ podnik-uzavřená povrchová voda a zpět, kdy probíhá tepelná výměna mezi podnikem a jezerem. 

Technická náročnost

Technická náročnost může být poměrně vysoká. Je potřeba zajistit cirkulaci vody, okruhy musí být realizovány z materiálů odolných při vyšším zahuštění vody. Dále je potřeba realizovat úpravu vody v okruhu.

Typická průmyslová odvětví
Energetika Chemický průmysl Koksárenství Petrochemický průmysl

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz