Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Minimalizace ztrát
Název opatření
Monitoring spotřeby vody
Popis opatření

Pro sestavení vodní bilance průmyslového podniku je zásadní monitoring nejen množství spotřebované vody (vstup do systému, podniku) a množství produkované odpadní vody (výstup ze systému, podniku), ale i monitoring hlavních proudů vody např. v jednotlivých technologických celcích či v jednotlivých budovách průmyslového areálu. S ohledem na relevantní́ právní́ úpravu EU a národní́ právní́ úpravu ČR jsou měřidla proteklého množství́ vody (dále jen „vodoměry“) druhem měřidel, jejichž̌ uvádění na trh a do oběhu se z hlediska působnosti této právní́ úpravy rozděluje na tři skupiny (všechny jsou pro oblast průmyslu relevantní), a to: 

a)  vodoměry, které jsou určeny k použití v oblasti bydlení, obchodu a lehkého průmyslu; 

b)  měřidla proteklého množství́ vody určená́ pro použití́ mimo oblasti bydlení, obchodu a lehkého průmyslu; 

c)  vodoměry na teplou nebo studenou vodu označované značkou EHS. 

Monitoring proteklého množství vody je realizován vodoměry členěnými dle principu činnosti, viz Metrologický předpis MP 021[1]:

  1. mechanická měřidla s mechanickými počítadly – založená na přímém mechanickém působení za použití odměrných komor s pohyblivými stěnami anebo za působení rychlosti proudění vody na rychlost otáčení pohyblivé části (turbíny nebo oběžného kola), s počítadlem, které pracuje na mechanickém principu prostřednictvím otáčejících se ozubených kol anebo jiných otáčejících se komponent;
  2. mechanická měřidla s elektronickými počítadly – založená na přímém mechanickém působení za použití odměrných komor s pohyblivými stěnami anebo za působení rychlosti proudění vody na rychlost otáčení pohyblivé části (turbíny nebo oběžného kola), s počítadlem, které pracuje na elektronickém zaznamenávání protečeného množství;
  3. elektromagnetická měřidla – založená na elektromagnetickém principu využívajícím Faradayův zákon o elektromagnetické indukci s počítadlem, které pracuje na elektromechanickém anebo elektronickém principu zaznamenávání protečeného množství;
  4. ultrazvuková měřidla – založená na ultrazvukovém principu využívajícím princip rozdílu času přechodu ultrazvukového signálu mezi dvěma protijdoucími směry proudění vody s počítadlem, které pracuje na elektromechanickém anebo elektronickém principu zaznamenávání protečeného množství;
  5. vírová měřidla – založená na principu snímání frekvence vírů vznikajících za překážkou v proudění, s počítadlem, které pracuje na elektromechanickém anebo elektronickém zaznamenávání protečeného množství;
  6. kombinovaná měřidla – založená na principu dvou paralelně zapojených měřidel různé velikosti a přepínacího zařízení, které zabezpečuje usměrnění proudění vody při menších průtocích jenom menším měřidlem a při větších průtocích oběma anebo větším měřidlem;
  7. hmotnostní měřidla – založená na měření Coriolisovy síly generované v měřících trubicích s počítadlem, které pracuje na elektromechanickém nebo elektrickém principu.

Navrhovaným opatřením jsou instalace výše uvedených typů (či jejich kombinací) vodoměrů i na podružné sekce (jednotlivé výrobní technologické celky, jednotlivé budovy podnikového areálu, jednotlivé proudy dělené dle kvality vody nebo dle způsobu využití, atd.), kde jsou získávány údaje o spotřebě vody, jako základní informace potřebné pro vyhodnocení vodní bilance podniku, specifické spotřeby vody na produkt a informace potřebné k vyhodnocení případných realizovaných opatření za účelem snížení spotřeby vody v podniku. 

Přednostně jsou doporučeny vodoměry s elektronickým záznamem (typ 2)) vybaveny radiovým či kabelovým digitálními moduly (princip IoT), které je možné integrovat do podnikové (nebo cloudové) sítě digitálního dvojčete podniku či výrobního celku a data o spotřebě jsou k dispozici online/v reálném čase a lze využít pokročilých systémů správy vodohospodářských dat na principu průmyslu 4.0, včetně notifikací.

Monitoring spotřeby vody je základem Plánu vodního hospodářství
 


[1]Metrologický předpis MP 021, Měřidla protečeného množství vody, vydání srpen 2018, Český metrologický institut, Okružní 31, Brno, dostupné z https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/download/Ostatni_sluzby/Metrologicke_predpisy/MP_021_web.pdf

Příklady aplikace

Aplikace v průmyslových areálech bez vlivu velikosti podniku.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz