Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Opětovné využití vody, recyklace
Popis opatření

Významných úspor vody lze dosáhnout opětovným využitím vody v podniku. Recyklací je myšlen proces, kdy jsou odpadní proudy přečištěny tak, aby jejich kvalita byla dostatečná pro opětovné využití. Při recyklaci je voda následně použita ke stejnému účelu, ovšem opětovné využití vody umožňuje proud vody využít i k účelům jiným, odpadní vody z jednoho procesu mohou být po úpravě využity v procesu jiném, který má například niší nároky na kvalitu vstupní vody. Míra recyklace - tedy kolik vody je znovuvyužito, je dána účinností úpravy, množstvím vznikajících odpadních vod při úpravě a ztrátami vody ve vlastním technologickém procesu.

K recyklaci jsou vhodné především málo znečištěné a snadno upravitelné proudy vody. Opětovné využití vody je snadno aplikovatelné především pro procesy využívající užitkovou vodu s nízkými požadavky na složení. 

Recyklace vody je široké téma zahrnující mnoho různých druhů kontaminace a mnoho různých procesů. Tomuto tématu je věnována druhá část katalogu: recyklace.

Příklady aplikace

Použití šedých vod pro nepitné účely, k oplachům, jako požární voda, k mytí dopravních prostředků

Použití vhodných proudů odpadních vod k chlazení meziproduktů

Stále více podniků používá recyklační technologie i na vysoce znečištěné proudy vody, a to zejména kvůli snížení objemu odpadů k likvidaci - například zahuštění pomocí vakuových odparek. Kondenzát je pak využitelný přímo nebo po úpravě například jako technologická voda.

Hydraulická přeprava surovin, meziproduktů, produktů v uzavřených okruzích

Použití proudů odpadních vod k hydraulické dopravě

Technická náročnost

Opětovné využití vody vyžaduje oddělení recyklovaného proudu, zpravidla úpravu složení vody, jímání a dopravu vody do místa spotřeby

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz