Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Minimalizace ztrát
Název opatření
Údržba zařízení
Popis opatření

K nadměrné spotřebě vody může docházet při poruchách zařízení a při jejich nevhodném nastavení. Pravidelná kontrola jejich správné funkce a nastavení je tedy důležitým prvkem prevence nadměrné spotřeby vody. 

Kontrolu a údržbu je nutné provádět jak na zařízení pro jímání, akumulaci, úpravu, čištění a dopravu vody, tak i na samotných zařízeních vodu spotřebovávajících.

Pravidelná kontrola zařízení by měla probíhat podle harmonogramu a o provedení kontroly by měl pracovník vést záznam, ať už v psané formě (například zápisem do provozního deníku), nebo pomocí technického zařízení (mobilní aplikace v tabletu či telefonu, skenování kódů zařízení, …). 

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz