Technologie pro recyklaci vody

Charakteristika technologie
Typ procesu
Biologické procesy
Skupina technologií
Laguny
Název procesu
Fakultativní laguny
Popis technologie

Simultánní aerobní a anoxický rozklad organického znečištění za přírodní rychlosti procesů.

Aktuálnost

stávající low-tech

Vhodné pro srážkové vody
Ne
Typické reaktory a jejich uspořádání

Mělké (1 - 2 m) nádrže s dobou zdržení typicky 15 - 20 d, bez aerace a míchání. Aerace zajišťuje přírodní přestup kyslíku ze vzduchu přes hladinu, popř. jej dodávají narůstající řasy.

Typické schéma
Vstupní proud
Cílené znečištění

Organické látky (ChSKCr, BSK5)

Typické koncentrace cílového znečištění

BSK5: do 1000 mg/l

Kritické parametry

Objemové zatížení ChSK > 0,1 kg/m3/d

Plošné zatížení cca 0,3 kg ChSK/m2/d.

Hydraulická doba zdržení: 15 - 20 d

Výstupní proud
Dosažitelné koncentrace cílového znečištění

Účinnost odstranění BSK5 70 - 90 %, výsledná koncentrace se odvíjí od schopnosti odstranit NL (řasy).

Hygienizační funkce

Částečná - Patogenní organismy většinou v podmínkách aerobního procesu nepřežívají, zvláště vzhledem k dlouhým dobám zdržení v těchto systémech. Typicky lze očekávat snížení obsahu patogenů o 1 - 3 řády.

Implementace
Investiční náklady

Investičně jde o nenáročnou technologii, kde hlavní položkou jsou hloubené nádrže (velmi extenzivní technologie).

Prostorová náročnost

Mimořádně extenzivní technologie s dobou zdržení až 400 dní a malou hloubkou (cca 1,5 m)

Bezpečnostní rizika

Odpadní voda je hygienicky závadný materiál, hygienicky závadné jsou i případné aerosoly, odpady (přebytečný kal) a vyčištěná voda.

Provoz
Energetická náročnost

Energeticky nenáročné, hlavně čerpání vody (0,03 - 0,05 kWh/m3).

Náročnost na obsluhu

Nízká

Provozní náklady

Nízké co do energie i osobních nákladů.

Chemikálie

Žádné externí chemikálie.

Měření a regulace

Minimální nároky na měření a řízení (hladiny, průtoky)

Produkce odpadů
Plynné

Emise methanu: rozpuštěný v odtoku (roste s klesající teplotou a koncentrací vody) a vlivem netěsností systémů (může dosahovat 2 - 4 % celkové produkce).

Spaliny bioplynu: CO2 (nezvyšuje uhlíkovou stopu), nespálený CH4, NOx, SOx.

Kapalné

Pouze odtok

Pevné

Malé množství dobře stabilizovaného kalu.

Kombinace s dalšími procesy
Vyžadovaná předúprava

Odstranění hrubých nečistot: Hrubé a jemné česle, lapák písku.

Typická průmyslová odvětví
Potravinářský průmysl Chemický průmysl Farmaceutický průmysl Městské odpadní vody Skládkové výluhy Papírenský průmysl
Literatura

Tchobanoglous, G., et al. (2014). Wastewater engineering: treatment and resource recovery. New York, NY, McGraw-Hill Education.

Cheremisinoff, N. P. (2002). Handbook of water and wastewater treatment technologies. Boston, Butterworth-Heinemann.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz