Technologie pro recyklaci vody

Charakteristika technologie
Typ procesu
Biologické procesy
Skupina technologií
Biofilmové reaktory
Název procesu
Aerobní biofiltry
Popis technologie

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon ) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v biofilmové kultuře narostlé na povrchu nosiče. Oxidace Namon probíhá v procesu nitrifikace, tj. biologická oxidace na dusičnany s dusitany jako meziproduktem. Oxidují se i další redukované polutanty. Např. sulfidy se oxidují na sírany.

Proces probíhá za přístupu vzduchu, typické koncentrace rozpuštěného kyslíku se pohybují mezi 0,5 a 2 mg/l. Vyšší koncentrace kyslíku (do 2 mg/l) je nutná, pokud je požadována účinná oxidace Namon. Pokud je hlavním cílem odstranit N, biofiltry většinou nejsou vhodnou volbou.

Proces vyžaduje separační stupeň pro zachycení biomasy vzniklé odlupováním biofilmu, typicky usazovací nádrž.

Aktuálnost

stávající běžná

Vhodné pro srážkové vody
Ne
Typické reaktory a jejich uspořádání

Skrápěné kolony s rovnoměrnou distribucí přítoku na povrchu (většinou Segnerovo kolo). Kyslík je dodáván do dolní části kolony buď s použitím komínového efektu nebo dmychadly, částečně také vlivem rozstřikování na povrchu biofiltru.

Většinou se zařazuje recirkulace s recirkulační poměrem R = 0 - 2.

Nosič biofilmu je přírodní (štěrk) nebo umělý (sypané plastové segmenty, plastové tvárnice atd.).

Typické schéma
Vstupní proud
Cílené znečištění

Organické látky (ChSKCr, BSK5)

Namon 

Typické koncentrace cílového znečištění

ChSKCr: 100 - 1500 mg/l

BSK5: do 1000 mg/l

Namon: do 100 mg/l, možné i v g/l

Kritické parametry

Objemové zatížení:

BSK5: 0,08 - 2,4 kg/m3/d (Při částečném odstranění až 3,5 kg/m3/d. Hodnoty nad 0,3 kg/m3/d lze dosáhnout jen s použitím dmychadel.)

Namon: do 0,2 kg/m3/d

povrchové hydraulické zatížení: 1 - 100 m3/m2/d

Inhibiční vlivy

Obecně toxické látky, např. těžké kovy řádově v desetinách mg/l.

pH je potřeba udržovat v rozmezí 7,0 - 8,0

RAS  inhibují proces v koncentracích vyšších než cca 10 g/l.

Další relevantní parametry

Obecně rychlost biologických procesů se snižuje s teplotou. Teplota pod 12 °C je považována za nedostatečnou pro nitrifikaci, oxidace organických látek probíhá běžně do 5 °C.

Teplota nad 25 °C je problematická vzhledem k nízké rozpustnosti kyslíku ve vodě.

Pro růst bakterií aktivovaného kalu je vyžadováno 0,09 - 0,12 g N/g NL  a 0,01 - 0,03 g P/g NL . V aktivaci se dá očekávat v rámci inkorporace do biomasy odstranění cca 0,07 - 0,13 g N/g ChSK a 0,10 - 0,15 g P/g ChSK. Požadavky na nutrienty klesají s rostoucím stářím kalu.

Výstupní proud
Dosažitelné koncentrace cílového znečištění

BSK5 do 20 - 30 mg/l

Namon do 3 mg/l

Hygienizační funkce

Částečná - Patogenní organismy většinou v podmínkách aerobního biofiltru nepřežívají.

Implementace
Investiční náklady

Hlavní je cena reaktorů a náplně kolon.

Prostorová náročnost

Typické hydraulické zatížení aerobních biofiltrů je 1 - 75 m3/m2/d.

Bezpečnostní rizika

Pokud se dodává methanol jako externí substrát, jde o manipulace s velmi nebezpečným jedem.

Provoz
Energetická náročnost

Typicky 0,25 kWh/m3 vyčištěné vody (především čerpání).

Náročnost na obsluhu

Nízká

Provozní náklady

Nízké co do energie i osobních nákladů. Hlavním nákladem je čerpání vstupní vody.

Chemikálie

Hlavní externě dodávanou chemikálií je kyslík (cca 1 kg O2/kg odstraněné ChSK a 4,6 kg O2/kg zoxidovaného Namon), většinou dodávaný dmychadly, ale může jít i o komínový tah.

Měření a regulace

Průtoky.

Produkce odpadů
Plynné

Skleníkové plyny: CO2 cca 0,5 kg/kg ChSK (vzhledem původu nezvyšuje uhlíkovou stopu), N2O.

Kapalné

Pouze odtok

Pevné

Přebytečný aktivovaný kal: Typicky 0,45 kg NL105/kg ChSK.

Koncentrace přebytečného kalu z dosazovací nádrže typicky cca 10 kg/m3 (NL105).

Kombinace s dalšími procesy
Vyžadovaná předúprava

Odstranění hrubých nečistot: Hrubé a jemné česle, lapák písku.

Vyžadované dočištění

Pokud konfigurace filtru nezahrnuje denitrifikační zónu a je vyžadováno odstranění N-NO3-, je vždy nutná post-denitrifikace.

Typická průmyslová odvětví
Potravinářský průmysl Chemický průmysl Farmaceutický průmysl Městské odpadní vody Skládkové výluhy Papírenský průmysl
Literatura

Tchobanoglous, G., et al. (2014). Wastewater engineering: treatment and resource recovery. New York, NY, McGraw-Hill Education.

Cheremisinoff, N. P. (2002). Handbook of water and wastewater treatment technologies. Boston, Butterworth-Heinemann.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz