Technologie pro recyklaci vody

Charakteristika technologie
Typ procesu
Fyzikálně chemické procesy
Skupina technologií
Membránové procesy
Název procesu
Přímá osmóza
Popis technologie

Membránové separační procesy využívají selektivní polopropustné membrány. Voda vstupuje do modulu s membránou, na které dochází k rozdělení na dva proudy: membránou prostupuje permeát, zbavený části znečištění, oddělené znečištění zůstává v tzv. retentátu.

Membránové procesy se liší hnací silou, principem separace a charakterem separovaných/propouštěných látek.

V případě přímé (dopředné) osmózy je hnací silou osmotický tlak daný rozdílnými koncentracemi rozpuštěných látek na obou stranách membrány. Celý proces probíhá ve dvou stupních. V prvním je na jednu stranu membrány přiváděna vstupní voda, na druhou pracovní (osmotický, hnací, "tažný") roztok. Voda z vstupního proudu prochází přes membránu do pracovního roztoku (např. roztoku NaCl, mořské vody), který nařeďuje. Výstupy z 1. stupně jsou tedy vstupní koncentrát a naředěný pracovní roztok. Ten je následně ve druhém stupni zakoncentrován pomocí vhodného procesu (destilace, reverzní osmóza). Z 2. stupně tak vystupují regenerovaný (zpět zakoncentrovaný) pracovní roztok (který se vrací do 1. stupně) a získaná voda.

Aktuálnost

ve vývoji

Vhodné pro srážkové vody
ne
Typické reaktory a jejich uspořádání

Membrány jsou uloženy v tzv. membránových modulech, které se liší jednak materiálem membrán, jednak vnitřním uspořádáním (tvar membrán, směr toku kapaliny vůči membráně).

Běžné materiály membrán: kompozitní polymerní (polyethersulfon PES, polysulfon PS, polyamid PA)

Typy membránových modulů: deskové, s dutými vlákny, vinuté.

Typické schéma
Vstupní proud
Cílené znečištění

Ionty, rozpuštěné organické i anorganické látky

Typické koncentrace cílového znečištění

v rozmezí od desítek po stovky mg/l

Koncentrace rozpuštěných látek musí být významně nižší než v pracovním roztoku.

Inhibiční vlivy

Potenciál vstupní vody k zanášení membrán. Tvorba anorganických inkrustací, gelových organických vrstev a biofilmů může vést k nevratnému znehodnocení membrány.

Podle typu materiálu mohou mít některé membrány omezenou chemickou nebo biologickou odolnost.

Další relevantní parametry

Rozdíl osmotických tlaků vstupní vody a pracovního roztoku. Osmotický tlak roztoku je úměrný koncentraci rozpuštěných látek.

tok permeátu (objem permeátu na jednotkovou plochu membrány za časovou jednotku): Aby byl proces ekonomicky rentabilní, mělo by být dosaženo hodnot ≥ 15 - 30 l/(m2.h)

relativní podíl permeátu (podíl permeátu ku vstupu): cca do 50 %

Výstupní proud
Dosažitelné koncentrace cílového znečištění

Teoreticky ze dosáhnout výsledků srovnatelných i lepších než u reverzní osmózy, tj. více než 90 - 98 % v parametru rozpuštěné látky (RL).

Hygienizační funkce

ano

Implementace
Investiční náklady

Závisí především na typu zvoleného membránového modulu a typu (materiálu) membrány a charakteru vstupní vody. V současnosti nejsou dostatečné zkušenosti s čištěním průmyslových vstupních vod.

Prostorová náročnost

Vzhledem ke kombinaci dvou procesů je nutná plocha větší než u jednostupňových membránových procesů. Na druhou stranu mohou být menší nároky na plochu ze strany předčištění.

Provoz
Energetická náročnost

Je dána především druhým stupněm - zpětným zakoncentrováním pracovního roztoku. Nicméně studie ukazují, že kombinace přímá osmóza - reverzní osmóza je méně energeticky náročná než samotná reverzní osmóza.

Náročnost na obsluhu

Je nutná schopnost vyhodnotit data procesu (průtoky, tlaková ztráta) na jejich základě rozhodnout o dávkování pomocných činidel a čištění membrány.

Provozní náklady

Spojené se spotřebou elektrické energie, zejména ve druhém stupni, a používanými činidly (pro čištění, případně kondicionaci vstupu).

Chemikálie

Činidla pro čištění membrány, případně chemikálie pro kondicionaci vstupující vody (např. proti inkrustaci, tvorbě biofilmů).

Měření a regulace

Měření všech toků, měření a regulace tlaku.

Produkce odpadů
Kapalné

Koncentrátový proud, recirkulovaný zpět na čistírnu, případně čištěn/zpracován odděleně.

Kombinace s dalšími procesy
Vyžadovaná předúprava

dokonalá separace nerozpuštěných látek, někdy desinfekce jako prevence tvorby biofilmů

Vyžadované dočištění

Konečný stupeň, v případě požadavků na zcela demineralizovanou vodu možnost doplnění o ionexy.

Typická průmyslová odvětví
Veškerá odvětví využívající ultračistou vodu Odsolování vody
Literatura

Du, H., et al. (2018). Osmotically Driven Membrane Processes: Approach, Development and Current Status.

Shon, H. K., et al. (2015). Forward Osmosis: Fundamentals and Applications. Reston, VA, American Society of Civil Engineers.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz