Technologie pro recyklaci vody

Charakteristika technologie
Typ procesu
Biologické procesy
Skupina technologií
Biofilmové reaktory
Název procesu
Aerobní systémy s granulovanou biomasou (NEREDA®)
Popis technologie

Biologická oxidace především biologicky rozložitelných organických látek a redukovaných forem dusíku (Namon) prostřednictvím směsné kultury mikroorganismů (bakterie, houby, prvoci atd.) přítomných v biofilmové kultuře narůstající v granulích, tj. bez inertního nosiče.

Oxidace Namon probíhá v procesu nitrifikace, tj. biologická oxidace na dusičnany s dusitany jako meziproduktem. V aerobním prostředí se oxidují i další redukované polutanty. Např. sulfidy se oxidují na sírany.

Proces probíhá za přístupu vzduchu, typické koncentrace rozpuštěného kyslíku se pohybují mezi 0,5 a 2 mg/l. Vyšší koncentrace kyslíku (do 2 mg/l) je nutná, pokud je požadována účinná oxidace Namon. Pokud je hlavním cílem odstranit N, je proces primárně řízen na základě požadované účinnosti odstranění N.

Odstranění N-NO3- probíhá v procesu denitrifikace, tj. heterotrofní redukce dusičnanů (a dusitanů) v anoxickém prostředí (tj. bez přístupu vzduchu). Protože je nutná současná oxidace organických látek na CO2 (heterotrofní proces), předřazuje se denitrifikace před nitrifikaci, nebo se dávkuje organický substrát do denitrifikační fáze.

Biologické odstraňování fosforu se zajišťuje předřazením anaerobní fáze, kde se nevyskytuje rozpuštěný kyslík ani oxidované formy dusíku. Fosfor je nejprve masivně uvolňován v anaerobní fázi při procesu akumulace organické hmoty, následně zpětně akumulován do biomasy kalu v aerobní zóně. Akumulovaný fosfor je ze systému odtahován spolu s přebytečným kalem. Proces vyžaduje dostatečnou koncentraci organických látek v anaerobní (An) zóně. U vod s nízkým poměrem BSK/P je třeba zajistit, aby se v An zóně nevyskytovaly dusičnany. Anaerobní fáze se zařazuje i pokud není vyžadováno odstranění P, protože růst poly-P bakterií podporuje tvorbu granulí.

Aktuálnost

stávající high-tech

Vhodné pro srážkové vody
Ne
Typické reaktory a jejich uspořádání

Zdola protékané kolony naplněné aerobní granulovanou biomasou pracující v režimu SBR.

Typické schéma
Vstupní proud
Cílené znečištění

Organické látky (ChSKCr, BSK5)

Ncelk

Pcelk

Typické koncentrace cílového znečištění

ChSKCr: 100 - 1500 mg/l

BSK5: do 1000 mg/l

Namon: do 100 mg/l, možné i v g/l

Pcelk: jednotky až desítky mg/l

Organické látky i Namon se mohou vyskytovat i v podstatně vyšších koncentracích, pokud čištění probíhá v ideálně míchaném reaktoru. Limitem pak je především poměr ChSK:RAS, popř. Namon:RAS. RAS ve vlastním reaktoru nesmějí přesáhnout inhibiční koncentrace (desítky g/l)

Kritické parametry

Hydraulická doba zdržení 5 - 15 h

Typické zatížení BSK5: 1,6 kg/m3/d

Typické zatížení Ncelk: 0,5 kg/m3/d

Inhibiční vlivy

Obecně toxické látky, např. těžké kovy řádově v desetinách mg/l.

pH je potřeba udržovat v rozmezí 7,0 - 8,0

RAS inhibují proces v koncentracích vyšších než cca 10 g/l.

Další relevantní parametry

Obecně rychlost biologických procesů se snižuje s teplotou. Teplota pod 12 °C je považována za nedostatečnou pro nitrifikaci, oxidace organických látek probíhá běžně do 5 °C.

Teplota nad 25 °C je problematická vzhledem k nízké rozpustnosti kyslíku ve vodě.

Pro růst bakterií aktivovaného kalu je vyžadováno 0,09 - 0,12 g N/g NL a 0,01 - 0,03 g P/g NL. V aktivaci se dá očekávat v rámci inkorporace do biomasy odstranění cca 0,07 - 0,13 g N/g ChSK a 0,10 - 0,15 g P/g ChSK. Požadavky na nutrienty klesají s rostoucím stářím kalu.

Výstupní proud
Dosažitelné koncentrace cílového znečištění

ChSKCr: v desítkách mg/l (u velmi nízko zatížených systémů i jednotky mg/l)

BSK5: v jednotkách mg/l

Namon: v jednotkách mg/l

Ncelk: 5 - 10 mg/l

NL105: 5 mg/l

<0,5 mg/l Pcelk.

Hygienizační funkce

Částečná - Patogenní organismy většinou v podmínkách aktivačního procesu nepřežívají.

Implementace
Investiční náklady

Jde o patentovanou technologii, kde je zásadní položkou duševní vlastnictví. Zatím je drahá a špatně dostupná aerobní granulovaná biomasa.

Prostorová náročnost

Podstatně kompaktnější technologie než klasická aktivace, která navíc nevyžaduje velké dosazovací nádrže (oproti klasické aktivaci se uvádí cca 2/3 ušetření v ploše celé čistírny).

Bezpečnostní rizika

Odpadní voda je hygienicky závadný materiál, hygienicky závadné jsou i případné aerosoly, odpady (přebytečný kal) a vyčištěná voda.

Pokud se dodává methanol jako externí substrát, jde o manipulace s velmi nebezpečným jedem.

Provoz
Energetická náročnost

Cca 0,2 kW/m3 vody.

Náročnost na obsluhu

Obsluha je podobně náročná jako u aktivace, za předpokladu sofistikovaného řídícího systému a dohledu ze strany dodavatele.

Provozní náklady

Zatím není dostatek zkušeností.

Chemikálie

Žádné externí chemikálie, pokud není vyžadováno srážení fosforu (např. FeCl atd.).

Měření a regulace

Vysoké nároky na přesné měření a řízení (hladiny, průtoky, formy N, DO). Řídící systém musí být integrální součástí dodávky.

Produkce odpadů
Plynné

Skleníkové plyny: CO2 cca 0,5 kg/kg ChSK (vzhledem původu nezvyšuje uhlíkovou stopu), N2O.

Kapalné

Pouze odtok

Pevné

Přebytečný granulovaný kal vysoké ceny (většinou dobře prodejný).

Kombinace s dalšími procesy
Vyžadovaná předúprava

Odstranění hrubých nečistot: Hrubé a jemné česle, lapák písku, v některých konfiguracích vyrovnávací nádrž.

Vyžadované dočištění

Zbytkové koncentrace fosforu lze dále snížit (desetiny mg/l) následným srážením (Fe3+, Al3+).

Pokud je voda dále recyklována, je nutné dokonalejší odstranění NL a dezinfekce, popř. i odstranění mikropolutantů (např. ozonizace-sorpce).

Typická průmyslová odvětví
Potravinářský průmysl Chemický průmysl Farmaceutický průmysl Městské odpadní vody Skládkové výluhy Papírenský průmysl
Literatura

Tchobanoglous, G., et al. (2014). Wastewater engineering: treatment and resource recovery. New York, NY, McGraw-Hill Education.

Cheremisinoff, N. P. (2002). Handbook of water and wastewater treatment technologies. Boston, Butterworth-Heinemann.

Firemní materiály HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz