Technologie pro recyklaci vody

Charakteristika technologie
Typ procesu
Fyzikálně chemické procesy
Skupina technologií
Chemické procesy
Název procesu
Neutralizace
Popis technologie

Přídavek činidel pro úpravu hodnoty pH vstupní vody.

Pro kyselé vstupní vody se používají pevná činidla (vápenec, dolomit, vápno) nebo roztoky (NaOH, Na2CO3).

Pro alkalické vody se používají kyseliny (HCl, H2SO4), CO2 nebo kouřové plyny.

Aktuálnost

stávající běžná

Vhodné pro srážkové vody
Není relevantní
Typické reaktory a jejich uspořádání

Tzv. neutralizační stanice, které mohou být provozovány vsádkově nebo kontinuálně. Uspořádání záleží na typu/formě neutralizačního činidla. V případě úpravy hodnoty pH ve větším rozsahu (obvykle o více jak 2) je vhodné neutralizaci provádět ve více stupních.

Typické schéma
Vstupní proud
Cílené znečištění

Hodnoty pH mimo akceptovatelné rozpětí.

Typické koncentrace cílového znečištění

Při neutralizaci je obvykle cílem posunout hodnotu pH do oblast zhruba 6 - 9. Nicméně v některých případech je hodnota pH upravována pro účely dalšího čištění (viz koagulace, srážení, …). Tam je hodnota dána požadavky procesu.

Kritické parametry

Dávka činidla - případné předávkování může posunout pH do opačného extrému.

Dávka činidla je obvykle určena experimentálně.

Technologie je silně ovlivněna kolísáním jakosti a množství vstupní vody.

Další relevantní parametry

Typ neutralizačního činidla - činidla se liší dávkou i cenou. Nutné je zvážit i vnášené sekundární znečištění. Např. vnos chloridů či síranů. Aplikace CO2 může při vysokých koncentracích vápníku vést k tvorbě inkrustací CaCO3.

Výstupní proud
Hygienizační funkce

ne

Implementace
Investiční náklady

Nízké, obzvlášť ve srovnání s dalšími čistírenskými technologiemi.

Prostorová náročnost

Kompaktní zařízení, v některých případech lze činidla dávkovat přímo do potrubí a/nebo před čerpadlo.

Bezpečnostní rizika

Manipulace s kyselinami a zásadami.

V některých případech riziko vedlejších reakcích. Např. při okyselení vod obsahujících sulfidy či kyanidy může dojít k vývoji toxických plynů.

Provoz
Energetická náročnost

Malá - energie je využívána na míchání a čerpání.

Náročnost na obsluhu

Nízká

Provozní náklady

Spojené se spotřebou neutralizačních činidel.

Chemikálie

Podle hodnoty pH: kyseliny, hydroxidy, CO2.

Měření a regulace

Měření průtoku a hodnoty pH

Produkce odpadů
Pevné

V některých případech úprava pH vede ke tvorbě sraženiny.

Kombinace s dalšími procesy
Vyžadovaná předúprava

Neutralizace (úprava pH) může být zařazena v různých fázích čištění/úpravy vstupní vody.

Vyžadované dočištění

Neutralizace (úprava pH) může být zařazena v různých fázích čištění/úpravy vstupní vody.

Typická průmyslová odvětví
Všechna
Literatura

Tchobanoglous, G., et al. (2014). Wastewater engineering: treatment and resource recovery. New York, NY, McGraw-Hill Education.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz